(uwaga: więcej zdjęć w galerii)

19 września 2018 roku w szkole odbyła się międzynarodowa konferencja „Wir sind Europa- Europa to my”. Ideę ta zrodziła się dzięki inspiracji profesora doktora Korola Czejarka, dzięki któremu doszło do spotkania dwóch szkół: IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Johannes-Turmair –Gymnasium Straubing. Idea ta znalazło uznanie w oczach włodarzy obu miast, którzy ten projekt objęli swoimi patronatami, wsparcia udzieli nam również Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W toku rozmów wyłonił się kształt konferencji. Dyrekcja obu szkół podjęła decyzję, że odbędzie się ona w Warszawie, a do współpracy zostali zaproszeni uczniowie trzech liceów z dzielnicy Praga –Południe: XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Warszawy, XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego oraz XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego nr 8 dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej. I tak 19 września 2018r. powitaliśmy w szkole grupę młodzieży z Niemiec , której towarzyszył wicedyrektor gimnazjum w Straubing Markus Sabinsky. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami młodzież polska i niemiecka pracowała w trzech grupach tematycznych : 1) Zagrożenia i niebezpieczeństwa we współczesnej Europie, 2) Być Europejczykiem to…- cele oczekiwania, zagrożenia,3) Europa za 20 lat. Obrady w grupach roboczych były niezwykle ożywione , co dowodzi, że tematyka europejska jest dla młodych ludzi niezwykle ważna. Ze strony polskiej młodych ludzi przygotowali pan Krzysztof Kotwicki, Krzysztof Maksymow pani Kamila Załuska a wspierali ich także pani Anita Walczak Wiśniewska oraz pani Anna Kusztal.

O 12.00 rozpoczęło się posiedzenie plenarne. Po otwarciu, którego dokonali wspólnie Dyrektor IV LO Marzenna Zaworska i wicedyrektor Markus Sabinsky, wystąpił pan Olgierd Łukaszewicz, który czytał poezje Adama Mickiewicza w języku polskim i niemieckim. Obecność tego wybitnego aktora scen polskich, a także scen niemieckich i austriackich, który zagrał w kilkunastu niemieckich filmach i serialach, propagatora literatury polskiej w Niemczech, jej znawcę i krzewiciela, przez wiele lat pełniącego funkcję prezesa Związku Artystów Scen Polskich, niezwykle zasłużonego dla dialogu polsko niemieckiego, uhonorowanego najwyższym odznaczeniem nadawanym przez władze federalne Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, była dla uczestników ogromnym zaszczytem. Wspaniałe recytacje utworów Mickiewicza nagrodzono rzęsistymi oklaskami. Niemieccy goście z uwagą przysłuchiwali się strofom poezji naszego wieszcza, tak pięknie czytanej przez pana Olgierda Łukaszewicza. Następnie krótki wykład wygłosił pan profesor dr hab. Tomasz Pszczółkowski wieloletni wicedyrektor Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od spraw polsko- niemieckich, politolog, tłumacz, autor kilkuset publikacji naukowych oraz autor kilkunastu książek z zakresu relacji polsko-niemieckich. W sposób niezwykle ciekawy i przystępny dla młodzieży przedstawił historię integracji europejskiej, oraz wskazał, jakie zagrożenia dla tej wspólnoty występują współcześnie w Europie i jakie koncepcje współpracy ścierają się obecnie w łonie tej organizacji.

Następnie przyszedł czas na prezentacje grup polsko- niemieckich. Uczniowie w toku wcześniejszych dyskusji wypracowali wspólne stanowiska, które następnie prezentowali audytorium, zarówno w języku niemieckim i polskim. Prezentacje dowodziły, że młodzi Europejczycy dostrzegają korzyści płynące z integracji, widzą też niebezpieczeństwa, z jakimi zmaga się dziś Europa, szukają nowych rozwiązań, ale idea wspólnej Europy jest im bliska i głęboko wierzą, że za 20 lat nadal będą mieszkańcami zjednoczonej Europy.

Zwieńczeniem konferencji było wystąpienie prof. dr Karola Czejarka, który podsumował zakończone obrady i podziękował, wszystkim, którzy przyczynili się do jej zorganizowania, a szczególnie panu dr Michałowi Jamiołkowskiemu , którego zaangażowanie i rzutkość umożliwiły realizację tego przedsięwzięcia.

Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie będzie kontynuowane i kolejne rocznik młodych Europejczyków będą spierać i szukać najbardziej im odpowiadającego kształtu zjednoczonej Europy.