A A A

Status Prawny

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Warszawie jest szkołą publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 1991.09.07 Dz. U. 96.67.329 art. 7. 1 (z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi), zapewniającą bezpłatne obowiązkowe nauczanie na etapie kształcenia podstawowego, realizującą zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

Organem prowadzącym jest miasto Warszawa, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie .

Szkoła jest własnością gminy Warszawa, która dysponuje majątkiem szkoły.

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 17.12.2012