Najważniejsze informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego

na rok szkolny 2022/2023

Od 29 kwietnia br.

Publikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie rekrutacji: https://warszawa.edu.com.pl

Od 16 maja do 20 czerwca br. do godz. 15:00 Składanie wniosków o przyjęcie do szkół:

1a. Uczniowie klas ósmych warszawskich publicznych szkół podstawowych, logują się do systemu, korzystając z zakładki „Zaloguj się” oraz wprowadzając login i hasło, uzyskane w macierzystych szkołach.

1b. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych: niepublicznych, artystycznych, spoza Warszawy samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadzając PESEL.

2. Kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Mogą wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Ich listę układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

3. Kandydaci składają wydrukowany i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w szkole pierwszego wyboru osobiście lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (Wniosek oraz inne dokumenty za wyjątkiem oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, można przesyłać również w formie podpisanych skanów)

Od 24 czerwca do 13 lipca br. do godz. 14:00

Wprowadzanie osiągnięć. Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych: niepublicznych, artystycznych, spoza Warszawy samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych
na świadectwie
.

Osiągnięcia uczniów warszawskich publicznych szkół wprowadzają ich macierzyste szkoły.

23 czerwca br. do godz. 15:00

Podgląd wprowadzonych przez szkoły podstawowe osiągnięć, odnotowanych
na świadectwie.

Od 24 czerwca do 13 lipca br. do godz. 15:00

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów.

Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył. Dokumenty te mogą być składane osobiście lub elektronicznie na adres mailowy podany przez szkołę.

Od 24 czerwca do 13 lipca br. do godz. 15:00

Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów. W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym
z rodziców/opiekunów prawnych lub skontaktować ze szkołą, aby zwrócić się do komisji
o anulowanie złożonego wniosku, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować
i podpisać nowy wniosek oraz złożyć go osobiście lub elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami w nowej szkole pierwszego wyboru.

20 lipca br. godz. 14:00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Od 21 do 27 lipca br. do godz. 15:00

Potwierdzanie woli przyjęcia. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole,
do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Uwaga! Jeśli kandydat nie złoży oryginałów dokumentów we wskazanym terminie, nie zostanie przyjęty do szkoły. W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic/opiekun prawny kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed terminem opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu.

28 lipca br. do godz. 14:00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (odbywa się bez użycia elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji)

Od 1 do 3 sierpnia br. do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w systemie elektronicznym. Składają go bezpośrednio
w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami lub elektronicznie (formę określa dana szkoła). Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12 sierpnia br.

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Od 16 do 18 sierpnia do godz. 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole,
do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

19 sierpnia br. do godz. 14:00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci-rekrutacja