Zasady Rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Warszawie
na rok szkolny 2020/2021
dla absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej

§ 1. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.),
 2. 2Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019r. poz. 1737),
 3. Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,
 4. Uchwała nr XXV/713/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej 4-letniego liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.
 3. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 4. W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół prowadzonych przez m. st. Warszawę (w każdej szkole można wybrać dowolną liczbę oddziałów).

§ 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna

  1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną (w skrócie SKR), wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
  2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
   1. podaje informację o warunkach rekrutacji,
   2. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,
   3. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia, oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
   4. ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
   5. sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.
  3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.

§ 4. Dokumenty

   1. Wymagane:
    1. Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z Systemu) potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
    2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
   2. W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły:
    1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółoŹwych wynikach egzaminu ósmoklasisty
    2. Karta zdrowia.
    3. 3 fotografie.
    4. Pisemne poświadczenie woli (potwierdzenie wyboru szkoły) przez kandydata, który znalazł się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
   3. Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać)
    1. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
    2. zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów (§ 6):
     • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
     • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
     • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
     • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
     • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi,
    3. Dokumenty, o których mowa w p. a) oraz p. b) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
    4. Dokumenty, o których mowa w p. a) oraz p. b) mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
    5. Oświadczenia, o których mowa w p. a) oraz p. b) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
    6. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

W procesie rekrutacji uwzględniane będą tylko dokumenty złożone na pierwszym etapie rekrutacji.

§ 5. Zasady ogólne rekrutacji

   1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - wnioski wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).
   2. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
   3. W Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji:
    1. kandydat określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
    2. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
    3. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,
    4. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
   4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał. Kandydat składa jedną kopię dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.
   5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
   6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty.
   7. Warunkiem przyjęcia do IV LO jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
   8. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na liście kandydatów do liceum.
   9. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
   10. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Liceum.
   11. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w § 4 pkt 1, spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku braku zaświadczeń i opinii, o których mowa w § 4 pkt 3 - nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.
   12. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w terminaŹrzu jest potwierdzeniem wyboru IV Liceum Ogólnokształcącego i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do Liceum.
   13. 1Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują za swoje osiągnięcia liczbę punktów określoną w § 7.
   14. O kolejności na liście kandydatów do liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
   15. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów stosuje się ustalenia zawarte w § 6.
   16. Liczbę kandydatów przyjętych określa Dyrektor i SKR w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Przewiduje się w każdym z oddziałów po 30 uczniów.
   17. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły,
   18. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
   19. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
   20. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły

   1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
   2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
    1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
    2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
    3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
    4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
     • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
     • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
   3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
   4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
    1. wielodzietność rodziny kandydata;
    2. niepełnosprawność kandydata;
    3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
    4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
    5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
    6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
    7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§ 7. Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do 4-letniego liceum dla absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej:

   1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
   2. wynik przedstawiony w procentach z:
    • języka polskiego,
    • matematyki
     mnoży się przez 0,35
   3. wynik przedstawiony w procentach z:
    • języka obcego nowożytnego
     mnoży się przez 0,3
  1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
   1. celujący – 18 punktów;
   2. bardzo dobry – 17 punktów;
   3. 3dobry – 14 punktów;
   4. dostateczny – 8 punktów;
   5. dopuszczający – 2 punkty.
  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

Klasa

Przedmioty realizowane
wg podstawy rozszerzonej

Przedmioty zaliczane
w 2020/2021 r.
do punktacji ogólnej

1 A

matematyczno – fizyczna

matematyka, fizyka, j. angielski

j. polski, matematyka,
fizyka, chemia

1 B

geograficzno – społeczna

geografia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski

j. polski, matematyka,
geografia, historia

1 C

matematyczno – informatyczna

matematyka, informatyka, j. angielski

j. polski, matematyka,
fizyka, chemia

1 E

biologiczno – chemiczna

biologia, chemia, matematyka

j. polski, matematyka,
biologia, chemia

1 H

humanistyczna

język polski, historia, j. angielski,

j. polski, matematyka,
historia, geografia

 1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
  1. za ocenę celującą – po 35 punktów
  2. za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów
  3. za ocenę dobrą – po 25 punktów
  4. za ocenę dostateczną – po 15 punktów
  5. za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;
 2. z języka obcego nowożytnego:
  1. za ocenę celującą – 30 punktów
  2. za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
  3. za ocenę dobrą – 20 punktów
  4. za ocenę dostateczną – 10 punktów
  5. za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.
 3. Sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej:
  1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
  2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
  3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
  4. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – 4 punkty,
   • krajowym – 3 punkty,
   • wojewódzkim – 2 punkty,
   • powiatowym – 1 punkt.
  6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 4. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 5. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

Warszawa, 24 lutego 2020 r.

                                                                                     Dyrektor Szkoły

                                                                                     Marzenna Zaworska

pobierz plik