Emilian Konopczyński, urodzony 10 września 1839 r. we wsi Miłobędzyn, to zasłużony pedagog, założyciel i dyrektor szkoły polskiej w okresie niewoli oraz działacz społeczny. Był synem nauczyciela ludowego w Lipnie i Rypinie.

Szkołę średnią ukończył w 1856 r. w Warszawie, w tym czasie był nauczycielem synów Anny Kisielnickiej - przyjaciółki Narcyzy Żmichowskiej.

Około 1858 r. nawiązał kontakt z "białymi", brał udział w organizowaniu Towarzystwa Pomocy Naukowej w Warszawie. Jako stypendysta władz oświatowych Królestwa Polskiego rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Moskiewskiego, a po roku przeniósł się na filologię, którą ukończył w 1860 r. ze stopniem kandydata nauk.

Po powrocie do Warszawy współpracował z Warszawskim Towarzystwem Dobroczynności, początkowo jako kierownik kursów niedzielnych dla służących, następnie jako doradca i egzaminator w zakładach towarzystwa. Uczył w szkołach prywatnych. W latach 1861-62 pomagał w zakładaniu Szkoły Głównej.

W 1862 r. został nauczycielem języków starożytnych w szkole realnej, a następnie w III gimnazjum państwowym w Warszawie (późniejsze IV gimnazjum); uczył równocześnie w niedzielnej szkole handlowej. W latach 1866-70 wykładał w pierwszym progimnazjum, a w latach 1870-92 uczył w IV gimnazjum państwowym w Warszawie. W latach 1895-96 był z ramienia Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności opiekunem ochronki nr 27 przy ul. Nowy Świat w Warszawie, zaś od 1895 r. pełnił funkcję wiceprezesa Wydziału Ochron i Szwalni. Prowadził równocześnie w swym mieszkaniu stancję dla chłopców, których jednocześnie wychowywał. Na stancji Konopczyńskiego przebywali m. in. późniejszy rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego - K. Żuławski, działacz polonii berlińskiej K. Rose i działacz z okresu pierwszej wojny światowej Z. Wielopolski.

W 1896 r. Konopczyński przeszedł na emeryturę. W 1897 r. uzyskał koncesję na otwarcie w Warszawie przy ulicy Sewerynów prywatnej 6-klasowej szkoły realnej, przeniesionej w 1900 r. na ul. Kopernika. W okresie strajku szkolnego 1905 r., podczas wiecu szkolnego (18 II), zdecydowano jednogłośnie przeorganizować szkołę w gimnazjum ogólnokształcące z polskim językiem wykładowym, o kierunku filologicznym i realnym. Szkołą tą kierował Konopczyński do końca życia. Po śmierci Konopczyńskiego byli wychowankowie szkoły ufundowali nowy budynek szkolny (3 IX 1913).

W 1919 r. szkoła została przekazana państwu i przemianowana na Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. W grudniu 1936 r., w czasie zjazdu byłych wychowanków szkoły Konopczyńskiego, uchwalono przemianowanie ul. Sewerynówki na ul. E. Konopczyńskiego, a nadto ufundowano pomnik z tablicą pamiątkową. Podjęto również prace nad księgą pamiątkową szkoły. Konopczyński wchodził w skład redakcji "Przeglądu Pedagogicznego", drukował w tym piśmie wiele artykułów (część z nich podpisywana była kryptonimem E-ski, E.K., Em.K.). Prace Konopczyńskiego na tematy pedagogiczne ukazywały się również w "Roczniku Pedagogicznym", "Bluszczu", "Gazecie Polskiej" (Listy o wychowaniu), "Zdrowiu", "Miesięczniku Kuriera Polskiego" i lwowskim czasopiśmie "Eos". Współpracował z redakcjami "Wielkiej Encyklopedii Wychowawczej" i "Wielkiej Encyklopedii Ilustrowanej", opracowując hasła z zakresu pedagogiki i historii starożytnej. W 1897 r., w ramach Biblioteki Dzieł Filozoficznych redagowanej przez H. Struvego, wydał tłumaczenie "Wspomnienia o Sokratesie" Ksenofonta. Opracował też podręcznik do nauki języka łacińskiego dla klasy III (1905 r.). Konopczyński był również inicjatorem specjalnego funduszu na dokształcanie nauczycieli, na który złożył pierwszy 1000 rubli srebrnych. Konopczyński ożeniony był z Bogumiłą z Rustejków i miał dwóch synów: Stanisława - inżyniera i Karola - chemika; oraz przybraną córkę - Karolinę Ślusarską.

Zmarł 10 marca 1911 r. w Warszawie. Manifestacyjny pogrzeb z udziałem tłumów młodzieży odbył się 13 marca 1911 r. na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.